THÔNG TIN VỀ VIỆC XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN SIBERIAN HEALTH s. r. o.

dành cho Tư vấn viên và Khách hàng

Tài liệu này bao gồm thông tin về quyền của bạn, liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi Siberian Health s.r.o., có địa chỉ tại Vojtěšská 8, 110 00, Prague 1, Nové Město, MST: 01543954.
Chúng tôi khuyên anh/chị nên đọc kỹ thông tin này. Chúng tôi đã cố gắng làm cho mọi thông tin trở nên rõ ràng nhất có thể. Mặc dù vậy, nếu anh/chị vẫn còn điều gì chưa rõ, chúng tôi luôn sẵn lòng giải thích bất kỳ khái niệm hay đoạn văn bản nào.
1. Ai là người quản lý thông tin cá nhân của bạn?
Người quản lý thông tin cá nhân, tức là người xác định mục tiêu, phương pháp và quyết định việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (thông tin cá nhân), là:
SIBERIAN HEALTH s.r.o. (sau đây được gọi là Quản trị viên)
đặt tại Vojtěšská a 8, 110 00, Prague 1, Nové Město.
MST: 5407953006
Điện thoại: +420 222 523 021
E-mail: praha@sibval.com
Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua người chịu trách nhiệm được chúng tôi chỉ định.
2. Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý như thế nào và tại sao?
Việc xử lý dữ liệu cá nhân chịu sự điều chỉnh của luật liên quan, đặc biệt là Quy định chung của Hội đồng Liên minh châu Âu (EC) 2016/679 từ ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, lưu thông tự do dữ liệu này và bãi bỏ Chỉ thị 95/46/ES (Chính sách bảo vệ dữ liệu chung, sau đây được gọi là GDPR), phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện để đảm bảo tuân thủ tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cũng như của bạn trong mối quan hệ pháp lý hiện có giữa hai bên.
Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên:
 1. hợp đồng hoặc Thỏa thuận được ký kết với anh/chị với mục đích thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Hợp đồng hoặc Thỏa thuận đó;
 2. các quy định pháp luật hiện hành (ví dụ: trong lĩnh vực thuế và các quy định khác) nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý được áp đặt cho chúng tôi;
 3. lợi ích hợp pháp của chúng tôi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty để xác minh danh tính của Khách hàng và quyền sử dụng dịch vụ của họ (bản scan các giấy tờ cá nhân: chứng minh nhân dân, hộ chiếu).
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt thời gian hợp đồng giữa hai bên còn hiệu lực. Sau khi hết thời hạn hiệu lực, chúng tôi chỉ lưu trữ những dữ liệu cá nhân cần thiết của bạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi, hoặc những dữ liệu mà pháp luật yêu cầu.
Khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, không có quyết định hay việc lập hồ sơ tự động nào được thực hiện.
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân theo cách thủ công và chỉ xử lý tự động với sự trợ giúp trực tiếp của nhân viên và người xử lý nếu cần (xem mục 5 bên dưới). Bảo vệ dữ liệu cá nhân được đảm bảo về mặt kỹ thuật và tổ chức theo luật hiện hành và GDPR.
3. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nào của bạn?
Chúng tôi xử lý những dữ liệu cá nhân cần thiết cho Hợp đồng, cũng như những dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan tới Hợp đồng:
 • họ và tên;
 • chữ ký riêng;
 • địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc;
 • địa chỉ email;
 • số điện thoại di động.
4. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?
Bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách cẩn thận và phù hợp với luật hiện hành. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn ở mức tối đa có thể, tương ứng với trình độ kỹ thuật của nguồn lực sẵn có và tính chất của việc xử lý dữ liệu của Quản trị viên. Quản trị viên có các quy tắc nghiêm ngặt để xác định nhân viên hoặc bộ phận nào có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và dữ liệu cá nhân nào có thể được xử lý theo quy định nội bộ của Quản trị viên. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được đưa ra ngoài miền của Quản trị viên, chúng tôi đảm bảo mức độ bảo vệ và an ninh phù hợp theo các quy định pháp luật có liên quan.
5. Chúng tôi chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào và tại sao?
Chúng tôi không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài miền của Quản trị viên, trừ khi:
 • có sự đồng ý của bạn;
 • quyết định được đưa ra bởi các quy phạm pháp luật (ví dụ, trong trường hợp có yêu cầu từ các cơ quan hành pháp);
 • lợi ích hợp pháp của chúng tôi đem lại cho chúng tôi quyền hạn này (khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng liên tục, đánh giá và cải tiến dịch vụ trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh);
 • khi chúng tôi sử dụng dịch vụ của các trung tâm xử lý bên ngoài hoặc bên trung gian đối với các hoạt động đang diễn ra và hoạt động liên quan.
Như vậy, chúng tôi cũng chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia ngoài Liên minh Châu Âu, đặc biệt là đến Nga. Người nhận dữ liệu cá nhân tại Nga là Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế (Novosibirsk, Nga). Dữ liệu cá nhân của người nhận này được bảo vệ và xử lý theo GDPR.
Người xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, ngoài Quản trị viên trực tiếp, còn có các tổ chức sau:
Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế (Novosibirsk, Nga).
6. Bạn có quyền gì đối với dữ liệu cá nhân của mình?
Đối với dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý, bạn có các quyền sau đây mà bạn có thể đưa ra yêu cầu đối với chúng tôi là Quản trị viên:
 • quyền xác nhận (không) xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, truy cập vào dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý;
 • quyền sửa chữa hoặc bổ sung dữ liệu cá nhân của bạn nếu thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ;
 • quyền xóa hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, tùy thuộc vào các quy định pháp luật;
 • quyền gửi khiếu nại phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn;
 • quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một quản trị viên khác.
Trong trường hợp chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn dựa trên sự đồng ý bạn đưa ra, bạn có quyền thu hồi quyết định của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân đó bất kỳ lúc nào. Để rút lại sự đồng ý bạn đã đưa ra: hãy gửi email với tiêu đề "Rút lại đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân" đến praha@sibval.com.
Bạn có thể thực hiện tất cả các quyền của mình bằng cách gửi đơn bằng văn bản đến Quản trị viên theo địa chỉ liên hệ hoặc qua e-mail cho người liên hệ.
Nếu bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình không tuân theo quy định của pháp luật, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát là Cục Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, tại địa chỉ
Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7
MST: 708 37 627
Website: https://www.uoou.cz
7. Bạn có thể nhận thêm thông tin ở đâu?
Đối với mọi câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên hệ với người chịu trách nhiệm Sergey Erushin.
Địa chỉ: Vojtěšská 212/8, Prague - Nové město, 110 00
Điện thoại: +420 222 523 021
E-mail: erushin@sibvaleo.com
Trong tương lai, thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể thay đổi dựa trên các yêu cầu pháp lý hoặc nhu cầu hoạt động. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mọi thay đổi sớm nhất có thể và bạn luôn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất trên website của chúng tôi tại www.siberianhealth.com.
Praha, 24.05.2018
SIBERIAN HEALTH s.r.o.
Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc gửi thư tới e-mail.

[}item{]