Vše o Siberian Wellness v 20 jazycích
Zjistit

Pravidla registrace

1. Spolupráce smluvních stran se uskutečňuje za účelem propagace, popularizace, zvýšení poptávky na produkci s obchodní značkou Siberian Health a zvýšení objemu prodeje této produkce na území toho státu, v němž byla tato smlouva uzavřena.

2. V rámci spolupráce zaručuje Siberian Health Konzultantovi:
 • prodej produkce náležité kvality;
 • možnost účastnit se informačních a školících akcí Siberian Health;
 • možnost získávání informací o produkci Siberian Health, o konaných akcích, započítávaných bonusech, Prémiovém plánu atd.
 • včasné zpracování operací týkajících se zboží a finančních operací, včetně výkazu nákupů uskutečněných Konzultantem;
 • včasné připočtení bonusů Konzultantovi;
 • včasnou výplatu prémií Konzultantovi, který je podnikatelem.
3. Konzultant Siberian Health je oprávněn nakupovat produkci Siberian Health a získávat bonusy za tyto nákupy; doporučovat produkci Siberian Health dalším osobám a získávat bonusy i za jejich nákupy; podávat informace dalším osobám - zejména informace o sortimentu, způsobech a výsledcích aplikace produktů Siberian Health; doporučovat dalším osobám, aby se stali Privilegovanými klienty nebo Konzultanty Siberian Health.

4. Konzultant Siberian Health, působící jako podnikatel, je navíc oprávněn prodávat produkci  Siberian Health dalším osobám s tím, že zároveň získává i bonusy za jejich nákupy a v případě, že své podnikání rozšíří o vybudování odbytové struktury, získává i odměnu v souladu s Prémiovým plánem Siberian Health.

5. Podmínky spolupráce Konzultanta se Siberian Health:
 • podpisem Registrační smlouvy Konzultant prohlašuje, že je oprávněn i schopen tuto smlouvu uzavřít;
 • Konzultant se zavazuje k dodržování Standardů spolupráce se Siberian Health obsahující Etický kodex a Pravidla spolupráce se Siberian Health;
 • Konzultant se stává nezávislým partnerem Siberian Health počínaje od okamžiku registrace jím podepsané smlouvy u Siberian Health;
 • *Konzultant není považován za spolupracující osobu v rámci zaměstnaneckého poměru u Siberian Health, není ani obchodním zástupcem této společnosti, ani jejím statutárním zástupcem, zplnomocněným zástupcem, příkazníkem, komisionářem nebo jinou osobou opravňující  zastupovat Společnost navenek;
 • Konzultant Siberian Health, který dosáhl hodnosti «Významný Konzultant», musí být registrován jako podnikatel v souladu se zákony státu, v němž realizuje svou podnikatelskou činnost;
 • Konzultant je plně odpovědný za dodržování zákonnosti (zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a souvisejících zákonných opatření), platných na území státu, jehož je rezidentem; včetně včasné a úplné platby daní z jeho podnikatelské činnosti v souladu s daňovými zákony;
 • Siberian Health, její pobočky, zastoupení a další její organizační útvary nepřebírají žádnou odpovědnost za jednání/nečinnost Konzultanta;
 • Konzultant, jakož i jeho zástupci, nejsou oprávněni předkládat vůči Siberian Health, jejím pobočkám, zastoupením, sekcím nebo pracovníkům nároky a požadavky, související s nezávislou podnikatelskou činností Konzultanta;
 • Konzultant není oprávněn měnit produkci Siberian Health, ani její jedinečné balení, včetně změn označení nebo etiket produktů, nemá právo nabízet ji k prodeji pod jinými názvy, ani pod názvy jiné společnosti;
 • Konzultant není oprávněn vyrábět, označovat, nabízet, ať za úplatu, nebo zdarma, jakékoliv reklamní, informační a další materiály a/nebo dokumenty, v tištěné formě nebo v podobě audio a video materiálů nebo prostřednictvím elektronických nosičů předávané informace, vztahující se k Siberian Health, k její produkci a podnikání, aniž získá od Siberian Health písemné povolení souhlasu s formou a obsahem;
 • Konzultant je oprávněn informovat další osoby o produkci Siberian Health, o působení Siberian Health; přičemž používá tištěné materiály vydané Siberian Health, které jsou označeny poznámkou, že tyto tiskoviny jsou určeny právě pro stát, v němž Konzultant působí;
 • Konzultant nemá právo používat výrobní značky, obchodní značky, loga, firemní názvy, emblémy Siberian Health  jakož i další objekty duševního vlastnictví Siberian Health bez předběžného písemného souhlasu Siberian Health;
 • Konzultant má právo realizovat osobní prodej produkce Siberian Health klientům v tom případě, že je podnikatelem a jeho činnost není v rozporu se zákony státu, v němž Konzultant provozuje své podnikání;
 • Siberian Health nevyplácí Konzultantovi bonusy a prémie za pouhé uzavření smlouvy se Siberian Health a osobou, kterou Konzultant získal ke spolupráci, jestliže si tato osoba nebude pořizovat produkci Společnosti, doporučovat ji dalším osobám a získávat pro spolupráci další osoby;
 • K získání bonusů a prémií je nezbytné, aby si osoby, získané Konzultantem ke spolupráci se Siberian Health pořizovaly produkci Siberian Health a doporučovaly ji dalším osobám. Siberian Health neposkytuje Konzultantům bonusy ani jim nevyplácí prémie pouze za Konzultantem dodané osobní údaje dalších osob (příjmení, jméno, telefon, adresa, e-mail);
 • Konzultant není oprávněn podávat vyjádření nebo vydávat potvrzení o léčebných nebo hojivých vlastnostech produkce Siberian Health ani o příjmech, vyplývajících ze spolupráce se Siberian Health, jestliže tyto údaje nejsou uvedeny v dokumentech nebo materiálech, vydávaných a distribuovaných Siberian Health s uvedením skutečnosti, že tyto tiskoviny jsou určeny právě pro stát, v němž Konzultant působí;
 • Konzultant samostatně a úplně odpovídá za svou činnost vůči třetím osobám a vůči orgánům státní moci a státní správy; za veškerá osobní prohlášení a ujištění o léčebných nebo hojivých vlastnostech zboží, uváděných na trh Siberian Health, za svá vyjádření ohledně příjmu, který získává díky spolupráci se Siberian Health, včetně těch, které nejsou uvedeny v dokumentech a materiálech, vydávaných a distribuovaných Siberian Health;
 • Pokud Konzultant zakoupí v Siberian Health nebo realizuje jiné osobě nekvalitní produkci, kterou zakoupil v Siberian Health, je oprávněn tuto Siberian Health vrátit a to ve lhůtě stanovené doby její použitelnosti a obdržet náhradou podobnou produkci v náležité kvalitě. Konzultant je povinen vrátit klientovi cenu realizované nekvalitní produkce;
 • Konzultant není oprávněn v rámci spolupráce se Siberian Health k podnikání v těch státech, pro které nemá od Siberian Health udělen souhlas s podnikáním nebo tam, kde dosud nebylo oficiálně zahájeno působení Siberian Health; včetně vytváření webových stránek na Internetu;
 • Konzultantovi v pozici, odpovídající hodnosti «Významný konzultant» a vyšší se zakazuje spolupráce s jinými společnostmi, které působí na bázi síťového marketingu a víceúrovňového prodeje;
 • Konzultantům libovolné hodnosti není dovoleno využívat kontakty klientů Siberian Health za účelem propagace zboží jiných společností;
 • Konzultant odpovídá za školení a podporu jím osobně přizvaných osob, včetně osob, jimž je Mentorem.
6. Konzultant není povinen v rámci své spolupráce se Siberian Health:
6.1. Pořizovat jakékoliv určené množství produkce Siberian Health. Avšak objem produkce, který Konzultant pořídí osobně a/nebo prostřednictvím získaných osob, ovlivňuje jeho hodnost v Siberian Health.
6.2. Udržovat jakoukoliv určenou zásobu zboží.
6.3. Pořizovat jakýkoliv «balíček» za účelem vstupu do podnikání, s výjimkou registračního kompletu Siberian Health.
6.4. Nakupovat literaturu, audio, video a multimediální produkci Siberian Health nebo jiné materiály, účastnit se jakýchkoliv akcí a programů Siberian Health.
6.5. Pořizovat vstupenky a/nebo se účastnit schůzek, školení, podnikatelských seminářů nebo jiných akcí Siberian Health.
6.6. Zapojovat do spolupráce se Siberian Health předem stanovený počet dalších osob.

7. Siberian Health si vyhrazuje právo měnit ceny zboží, bodové hodnocení zboží, poskytovat slevy na zboží, pořádat akce, měnit sortiment zboží a podmínky placení za zboží.  O uvedených změnách a pořádaných akcích Siberian Health informuje Konzultanta způsobem uvedeným v bodě 12 smlouvy. Daná informace je též k dispozici Konzultantům ve Střediscích služeb Siberian Health. Siberian Health nekompenzuje Konzultantům ztráty, které je postihnou v případě výše uvedených změn, též i v případě, že bude chybět zboží v pobočkách, zastoupeních, sekcích Siberian Health.

8. Tato smlouva je vyhotovena v souladu se zákony státu, v němž je smlouva uzavírána.

9. Podpis Konzultanta na Registrační smlouvě potvrzuje pravdivost osobních údajů, které o sobě uvedl. V případě, že Siberian Health zjistí, že údaje, poskytnuté Konzultantem, jsou lživé nebo zfalšované, má Siberian Health právo tuto smlouvu jednostranně vypovědět.

10. Podpisem Konzultanta na Registrační smlouvě dává Konzultant souhlas se zasíláním informačních a reklamních sdělení Siberian Health na e-mailovou adresu jím uvedenou. Podpisem Registrační smlouvy Konzultant poskytuje souhlas s uvedením svých osobních údajů, s umístěním svého portrétu v reklamních a informačních publikacích  Siberian Health a na webu Siberian Health.

11. Podpisem této smlouvy Konzultant poskytuje souhlas s uvedením svých osobních údajů, s umístěním svého portrétu v reklamních a informačních publikacích  Siberian Health a na webu Siberian Health.

12. Svým podpisem na Registrační smlouvě Konzultant potvrzuje, že se seznámil se Standardy spolupráce se Siberian Health (Etickým kodexem, Pravidly spolupráce se Siberian Health) a zavazuje se, že se těmito dokumenty během své činnosti bude řídit.

13. Konzultantovi je známo, že v případě, kdy dojde z jeho strany k jakémukoliv porušení Registrační smlouvy včetně těchto smluvních podmínek, Standardů spolupráce se Siberian Health (Etického kodexu, Pravidel spolupráce se Siberian Health), má Siberian Health právo jednostranně tuto smlouvu vypovědět.

14. Siberian Health má právo jednostranně měnit Standardy spolupráce se Siberian Health (Etický kodex, Pravidla spolupráce se Siberian Health), Prémiový plán Siberian Health a další dokumenty Siberian Health. Siberian Health informace o zmíněných případných změnách, jakož i o pořádaných akcích publikuje v tiskovinách vydávaných společností, na webu a též vyrozumí Konzultanta informačním dopisem, zaslaným na e-mailovou adresu, uvedenou Konzultantem při registraci u Siberian Health.
Veškeré změny vstupují v platnost od data, uvedeného v informaci, publikované v tiskovinách, na webu a v informačním dopise Konzultantovi.  V případě změny e-mailové adresy Konzultanta je tento povinen tuto změnu provést i v BackOffice, v sekci «Můj profil». V opačném případě budou informační dopisy, zaslané Siberian Health na prvotní e-mailovou adresu Konzultanta považovány za odeslané na správnou adresu a Konzultant bude považován za informovaného o všech změnách.

15. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem registrace u Siberian Health a je platná do okamžiku jejího zániku zrušením, výpovědí, nebo vzájemnou dohodou. Důvody, způsoby a důsledek zániku Registrační smlouvy jsou uvedeny ve Standardech spolupráce v části Pravidla spolupráce se Siberian Health.

16. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních stejné právní síly; po jednom vyhotovení pro každou ze smluvních stran.
Konzultant i Siberian Health jsou si vědomi, že Registrační Smlouva včetně Smluvních podmínek je určena pro budování dlouhodobých vztahů a vzájemně výhodnou spolupráci. Dodržování Standardů spolupráce se Siberian Health a podmínek Smlouvy je základem pro realizaci všech příležitostí, které Siberian Health poskytuje!
Stále máte otázky?
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně služeb a dopravy, kontaktujte call centrum nebo napište na e-mail

[}item{]