INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ SIBERIAN HEALTH s.r.o.

pro konzultanty a klienty

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů společností SIBERIAN HEALTH s.r.o., se sídlem Vojtěšská 8, 110 00, Praha 1 Nové Město, IČO: 01543954.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.
1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů je:
SIBERIAN HEALTH s.r.o.
IČO: 01543954
se sídlem Blanická 590/3, 120 00, Praha 2 - Vinohrady
telefon: +420 222 523 021
email: praha@sibval.com
(dále též jako „Správce“).
Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím odpovědné osoby, kterou jsme jmenovali.
2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále v textu jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.
Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili plnění všech našich i Vašich práv a povinností v souvislosti s právním vztahem, který mezi námi existuje.
Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:
 1. smlouvy či dohody, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a to za účelem splnění našich povinností vyplývajících z takové smlouvy či dohody;
 2. platných právních předpisů (například v oblasti daňové další), a to za účelem plnění právních povinností, jež jsou nám uloženy;
 3. našeho oprávněného zájmu, za účelem nezbytné ochrany práv a zájmů naší společnosti pro ověření totožnosti zákazníka a jeho oprávnění k čerpání našich služeb (fotokopie osobních dokladů - občanský průkaz, cestovní pas).
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz bod 5 níže). Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou a GDPR.
3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:
údaje, které jsou nutnou náležitostí uzavřené smlouva a dále ty osobní údaje, bez kterých by nebylo možné plnit naše povinnosti, vyplývající z předmětu smlouvy:
 • jméno a příjmení
 • vlastnoruční podpis
 • adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa
 • emailová adresa
 • číslo mobilního telefonu
4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem. U Správce platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy Správce. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.
5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:
 • máme Váš souhlas;
 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení);
 • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem (možnost poskytování konzistentně kvalitních služeb, jejich vyhodnocování a zlepšování v rámci oboru našeho podnikání);
 • provozní a související agendu pro nás zajišťuje externí dodavatel nebo externí zpracovatelé.
Vaše osobní údaje předáváme i do zemí mimo Evropskou unii, konkrétně do Ruska. Příjemcem osobních údajů v Rusku je Společnost s ručením omezeným „Mezinárodní společnost “Sibiřské zdraví„ (Novosibirsk, Rusko). Osobní údaje u tohoto příjemce jsou zabezpečeny a zpracovávány v souladu s GDPR.
Zpracovateli Vašich osobních údajů jsou, kromě Správce samotného tito zpracovatelé:
Společnost s ručením omezeným „Mezinárodní společnost “Sibiřské zdraví„ (Novosibirsk, Rusko).
6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolat svůj souhlas můžete jednoduše zasláním emailové zprávy s předmětem „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“ na adresu praha@sibval.com.
Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na kontaktní adresu anebo na e-mail kontaktní osoby.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz
7. Kde se dozvíte více?
S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na odpovědnou osobu, kterou je:
Sergey Erushin
adresa: Vojtěšská 212/8, Praha – Nové město, 110 00
telefon: +420 222 523 021
email: erushin@sibvaleo.com
Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme, pokud to bude možné, informovat a aktuální podobu informace naleznete vždy na našem webu www.siberianhealth.com
V Praze dne 24.5.2018
SIBERIAN HEALTH s.r.o.
Stále máte otázky?
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně služeb a dopravy, kontaktujte call centrum nebo napište na e-mail

[}item{]