Дорогие друзья! Доставка заказов, оформленных с 31.12.17 по 04.01.18, будет осуществляться с 4 по 8 января. С 9 января мы продолжим доставку товаров в обычном режиме.
Желаем отличных праздников!
Město pro doručení vašich nákupů — [}geoService.mainDetectedCity.name{]?
Dávejte pozor. Dostupnost zboží, akce a podmínky přepravy závisí na městě.
Potřebujete dokončit registraci jako Konzultant tím, že zaplatíte za registraci. Pokud takto nečiníte, změní se váš status na status Privilegovaného klienta.
Pro to, aby naše webové Stránky pro vás byli nejpohodlnější používají se na nich soubory Cookie. Pokračováním v práci na těchto webových Stránkách souhlasíte s použitím souborů Cookie.
Buy Siberian Мобильная версия магазина
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ SIBERIAN HEALTH s.r.o.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ SIBERIAN HEALTH s.r.o.

pro konzultanti a klienti

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů společností SIBERIAN HEALTH s.r.o., se sídlem Vojtěšská 8, 110 00, Praha 1 Nové Město, IČO: 01543954.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.
1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů je:
SIBERIAN HEALTH s.r.o.
IČO: 01543954
se sídlem Vojtěšská 8, 110 00, Praha 1 Nové Město
telefon: +420 222 523 021
email: praha@sibvaleo.com
(dále též jako „Správce“).
Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím odpovědné osoby, kterou jsme jmenovali.
2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále v textu jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.
Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili plnění všech našich i Vašich práv a povinností v souvislosti s právním vztahem, který mezi námi existuje.
Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:
 1. smlouvy či dohody, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a to za účelem splnění našich povinností vyplývajících z takové smlouvy či dohody;
 2. platných právních předpisů (například v oblasti daňové další), a to za účelem plnění právních povinností, jež jsou nám uloženy;
 3. našeho oprávněného zájmu, za účelem nezbytné ochrany práv a zájmů naší společnosti pro ověření totožnosti zákazníka a jeho oprávnění k čerpání našich služeb (fotokopie osobních dokladů - občanský průkaz, cestovní pas).
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz bod 5 níže). Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou a GDPR.
3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:
údaje, které jsou nutnou náležitostí uzavřené smlouva a dále ty osobní údaje, bez kterých by nebylo možné plnit naše povinnosti, vyplývající z předmětu smlouvy:
 • jméno a příjmení
 • vlastnoruční podpis
 • adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa
 • emailová adresa
 • číslo mobilního telefonu
4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem. U Správce platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy Správce. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.
5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:
 • máme Váš souhlas;
 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení);
 • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem (možnost poskytování konzistentně kvalitních služeb, jejich vyhodnocování a zlepšování v rámci oboru našeho podnikání);
 • provozní a související agendu pro nás zajišťuje externí dodavatel nebo externí zpracovatelé.
Vaše osobní údaje předáváme i do zemí mimo Evropskou unii, konkrétně do Ruska. Příjemcem osobních údajů v Rusku je Společnost s ručením omezeným „Mezinárodní společnost “Sibiřské zdraví„ (Novosibirsk, Rusko). Osobní údaje u tohoto příjemce jsou zabezpečeny a zpracovávány v souladu s GDPR.
Zpracovateli Vašich osobních údajů jsou, kromě Správce samotného tito zpracovatelé:
Společnost s ručením omezeným „Mezinárodní společnost “Sibiřské zdraví„ (Novosibirsk, Rusko).
6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolat svůj souhlas můžete jednoduše zasláním emailové zprávy s předmětem „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“ na adresu praha@sibval.com.
Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na kontaktní adresu anebo na e-mail kontaktní osoby.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz
7. Kde se dozvíte více?
S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na odpovědnou osobu, kterou je:
Sergey Erushin
adresa: Vojtěšská 212/8, Praha – Nové město, 110 00
telefon: +420 222 523 021
email: erushin@sibvaleo.com
Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme, pokud to bude možné, informovat a aktuální podobu informace naleznete vždy na našem webu www.siberianhealth.com
V Praze dne 24.5.2018
SIBERIAN HEALTH s.r.o.
Stále máte otázky?
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně služeb a dopravy, kontaktujte call centrum nebo napište na e-mail

[}item{]