Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP"):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet v souladu se Standardy Spolupráce, které jsou umístěny na webové adrese , kam má přístup pouze zaregistrovaný Konzultant.
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Abyste mohli nakupovat prostřednictvím internetového obchodu - dodavatele, musíte se nejprve zaregistrovat www.siberianhealth.com
3.2. Odesláním své objednávky vyjadřujete souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami naší firmy, které Vám znovu zašleme spolu s potvrzením objednávky. Po odeslání objednávky Vám během několika minut zašleme na vaši elektronickou adresu potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky je kupní smlouva uzavřena.
3.3. Všechny nabídky jsou platné, dokud je zboží skladem, Jestliže náš dodavatel nebude schopen zboží dodat, vyhrazujeme si právo zrušit obchodní transakci. O této skutečnosti vás budeme informovat a vrátíme vám zaplacenou platbu za zboží do 5 pracovních dnů poté, co od nás obdržíte informaci o zrušení transakce.
3.4. Objednávky přes internet obchod na běžný měsíc se přijímají do posledního dne měsíce. Objednávky na dobírku se přijímají do 24. každého měsíce.
3.5. Veškeré produkty, určené k prodeji prostřednictvím internetového obchodu dodavatele jsou schváleny - notifikovány Ministerstvem Zdravotnictví České republiky, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Cosmetic Products Notification Portal
3.6. Zboží podle Vaší objednávky bude odesláno po obdržení platby za tuto objednávku (do dvou pracovních dnů).
3.7. V případě nesprávně uvedených produktů, nepřesností při zúčtování v našem internetovém obchodě nebo v jiných našich publikacích si vyhrazujeme právo zrušit obchodní transakci. Pochopitelně Vás o chybě budeme neprodleně informovat a budeme postupovat dle odst.3.
3.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
3.9. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.9.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.9.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.9.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.10. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cena zboží je platná v momentě vystavení objednávky.
4.2. Cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty.
4.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu: Pohodlným a bezpečným způsobem bezhotovostní platby je použití internetových platebních karet MasterCard a VISA.
4.4. Ke kupní ceně se navíc přičítá platba za doručení, která se vypočítává automaticky v momentě sestavení objednávky a závisí na dodací adrese, způsobu doručení a hmotnosti objednávky.
4.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu zašle prodávající spolu se zbožím.
4.6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující má možnost v souladu s Občanským zákoníkem od smlouvy odstoupit a zboží vrátit bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě
5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
5.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.6. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodejce formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností 5.7. Na naší webové stránce www.siberianhealth.com můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
5.8. Adresa pro vracení zboží: SIBERIAN HEALTH s.r.o., Vojtěšská 212/8, Praha 1, Nově Město, PSČ 110 00 ČR.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Jestliže není uvedeno dodatečně jinak, dodávka je určena k doručení na Vámi uvedenou adresu.
6.2. Dodávku je možné uskutečnit i do zemí Evropské Unie.
6.3. Dodávka je uskutečňována s výhradou práva vlastnictví ke zboží, což znamená, že do úplného zaplacení je zboží považováno za majetek firmy SIBERIAN HEALTH s.r.o.
6.4. Klient nese náklady na dodávku objednaného zboží.
6.5. Odesílání zboží na území České republiky je zajištěno kurýrní službou (hmotnost zásilky nesmí převyšovat 50 kg).
6.6. Odesílání zboží na území Evropské Unie je zajištěno kurýrní službou (hmotnost zásilky nesmí převyšovat 50 kg).
6.7. Cena za zaslání je dána pošty a kurýrní služby a vypočítává se při vystavení objednávky v internetovém obchodě.
6.8. Dodavatel má právo vyhlásit akci, zaměřenou na snížení ceny za dodání zboží. V takovém případě se cena za dodání zboží vyčíslí při vystavení objednávky automaticky.
6.9. V tomto okamžiku jsou platné tyto akční podmínky:
6.9.1. při objednávce vyšší než 50 EUR (včetně DPH) je zdarma dodání zboží na území České republiky
6.9.2. při objednávce vyšší než 150 EUR (včetně DPH) je zdarma dodání zboží na území České republiky, Slovenské republiky, Polska, Maďarska a Spolkové republiky Německo.
6.9.3. při objednávce vyšší než 300 EUR (včetně DPH) je zdarma dodání zboží na území všech států EU.
6.9.4. O datu skončení platnosti této akce budeme informovat dodatečně
6.10. Odeslání zboží se uskuteční během 1-3 pracovních dnů od momentu obdržení platby (respektive od momentu potvrzení kupujícím této platby na www-stránkách). Jestliže zboží nelze odeslat v této lhůtě, budeme Vás o tom informovat dodatečně.
6.11. Při objednávkách širšího rozsahu (většího množství produktů) si vyhrazujeme právo změnit lhůty odeslání a dodání.
6.12. V případě zpoždění dodávky jsou vyloučeny nároky na náhradu škody ze strany kupujícího.
6.13. Dodávka na území České republiky se realizuje následující pracovní den po odeslání zboží.
6.14. Předáním objednaného zboží dopravci je splněna ta část smlouvy, kterou jsme povinni naplnit, a tímto okamžikem rizika přecházejí na přepravce a převzetím zboží kupujícím na kupujícího.
6.15. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.16. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.17. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
7.4. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození, číslo bankovského účtu a číslo smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Údaje se v žádném případě neposkytují třetím osobám. Výjimku tvoří jen informace, nezbytné pro dodání zboží a umožnění kontaktu přepravce se zákazníkem (jméno, příjmení, adresa i telefonní číslo).
9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Prodávající zpracovává osobní údaje prodávajícího v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů. Informace související se zpracováním osobních údajů společností Siberian Health s.r.o., jsou dostupné na internetových stránkách https://cz.siberianhealth.com/cz/shop/page/gdpr/.

10. UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU
11.1. Spotřebitel má podle právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.
11.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Obchodní firma, adresa a kontakt dodavatele:
SIBERIAN HEALTH s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208251
IČ: 01543954 DIČ: CZ01543954
Vojtěšská 212/8 Praha 1, Nově Město PSČ 110 00 ČR
e-mail: praha@sibvaleo.com
tel./fax: +420 222 523 021
www.siberianhealth.com
Stále máte otázky?
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně služeb a dopravy, kontaktujte call centrum nebo napište na e-mail

[}item{]